دیدگاه مهاجرین افغانستانی نسبت به عملکرد ج اا در بحران کرونایافته های یک نظرسنجی انجام گرفته از مهاجرین افغانستانی مقیم ایران نشان می‌دهدکه 71 درصد پاسخ‌ دهندگان از ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مهاجران افغانستانی رضایت کامل داشته اند و در مقابل 10.5 درصد عملکرد دولت ایران را در این خصوص ضعیف ارزیابی کرده اند. همچنین، 75 درصد از پرسش‌شوندگان انسجام اجتماعی مردم ایران در مقابله با بحران کرونا را بسیار خوب و درحد قابل قبول دانسته اند. پاسخ دهندگان معتقد بودند به ترتیب عملکرد دولت‌های ایران، چین و آلمان، در مقابله با بحران کرونا مطلوب و عملکرد دولت‌های ترکیه، سوئد و ایالات‌متحده نامطلوب بوده است.

67درصد از پاسخ دهندگان به این نظرسنجی که 400 دانشجوی افغانستانی مقیم ایران در شهرهای تهران، شیراز، بیرجند، کرج و قم بوده اند از عملکرد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و خدمات دهی این مراکز به دانشجویان افغانستانی مقیم ایران در دوره کرونا رضایت داشته اند و در مقابل23 درصد نسبت به نحوه خدمات رسانی نظام آموزشی کشور انتقاد داشته اند.

نتایج دقیق این نظرسنجی که توسط موسسه تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران انجام گرفته است به شرح زیر می باشد:

ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مهاجران افغانستانی مقیم ایران

بسیارمطلوب

35

خوب

36

رضایت نسبی

18.5

عدم رضایت

10.5

انسجام اجتماعی مردم ایران در مقابله با بحران کرونا

بسیارمطلوب

49

خوب

26

نسبی

18

ضعیف

7

عملکرد دانشگاه‌ها در قبال دانشجویان خارجی مقیم ایران در دوران اپیدمی کرونا

بسیارمطلوب

13

خوب

27.5

رضایت نسبی

26.5

عدم رضایت

33