پنجمین پیش نشست کنفرانس سالانه رژیم صهیونیستی پژوهیموسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران برگزار می کند:

پنجمین پیش نشست کنفرانس سالانه رژیم صهیونیستی

بررسی ایدئولوژی صهیونیسم نزد افکار عمومی رژیم صهیونیستی

 سخنرانان:

.  خاخام داوید فلدمن

.  خاخام ییسرائیل داوید وایس

.  خاخام جوزف کوهن