تحولات قفقاز و تاثیر آن بر مناسبات ایران_ارمنستاننشست مشترک موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران و مرکز تحقیقات اوربلی (ارمنستان) 


«تحولات قفقاز و تاثیر آن بر مناسبات ایران_ارمنستان»


سخنرانان ایرانی:

 

دکتر محمود شوری

مدیر گروه اوراسیا، موسسه ابرار معاصر تهران 

 

دکتر ولی کالجی

پژوهشگر ارشد مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری
 

دکتر احسان موحدیان

پژوهشگر و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی

 

سخنرانان ارمنی:


ژانت وارطانیان

پژوهشگر حوزه ایران در مرکز تحقیقات اوربلی 

 

آناهیت وزیریان

پژوهشگر حوزه ترکیه در مرکز تحقیقات اوربلی 

 

نارک آدامیان

 تحلیلگر مرکز تحقیقات اوربلی  

 

تاریخ برگزاری: 

تاریخ: ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۰ (۶ مارس ۲۰۲۱) 

زمان: 16 الی 18 به وقت تهران (۱۸:۳۰ الی ۱۶:۳۰ به وقت ایروان) 

 

لینک نشست:

www.skyroom.online/ch/abrar110/europa