بحران اکراین از منظر پروفسور الکساندر پالیشوک(پروفسور برجسته شرق شناسی مسکو)بحران اوکراین که امروز به میدان تنش روسیه و غرب تبدیل شده است، از منظر روس ها آتش زیر خاکستری است که غرب شعله ور شدن آن را سبب می شود. پروفسور الکساندر پالیشوک_ پروفسور برجسته موسسه شرق شناسی مسکو_  توضیحی در این خصوص ارائه می دهد.