گزارش تصویری همایش پیامدهای بین المللی و منطقه ای ترور سپهبد سلیمانی