نگرش نخبگان دانشگاهی ایران در قبال سند جامع همکاری‌های ایران و چینیافته‌های نظرسنجی موسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران  نشان‌گر آن است که حدود ۷۰ درصد نخبگان دانشگاهی کشوراعتقاد دارند راهبرد نگاه به شرق  و امضای سند جامع همکاری با چین در روندی کلی ضرورت ایران امروز است. اگر این استراتژی و اقدام همراه با یک تنوع‌بخشی در استراتژی بین‌المللی ایران باشد، می‌تواند گامی اساسی و روبه جلو برای تحقق منافع کشور باشد.

موسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران به‌تازگی نظرسنجی در مورد نگرش نخبگان دانشگاهی ایران در قبال استراتژی نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران و سند جامع همکاری‌های ایران و چین انجام داده است. در این نظرسنجی ۲۰۰ نفر از اساتید و نخبگان دانشگاهی کشور از دانشگاه‌های؛ تهران، علامه طباطبایی، تربیت مدرس، دانشگاه شیراز، شهید باهنر کرمان و شهید چمران اهواز، فردوسی مشهد و شیراز مشارکت داشتند.

در این نظرسنجی شرکت‌کنندگان در پاسخ به سوال اول که نگاه شما نسبت به استراتژی نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران براساس کدام گزاره قابل ارزیابی است؟ نزدیک به ۷۰ درصد اعتقاد داشتند راهبرد نگاه به شرق در روندی کلی ضرورت ایران امروز است. در ادامه اگر همراه با یک تنوع‌بخشی در استراتژی بین‌المللی ایران باشد می‌تواند گامی اساسی و روبه جلو در تحقیق منافع کشور به شمار می‌رود.

نگاه شما نسبت به استراتژی نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران براساس کدام گزاره قابل ارزیابی است؟

همچنین شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی در پاسخ به این سوال که نگاه شما نسبت به سند جامع همکاری ایران و چین علیرغم برخی چالش‌ها در روابط دو کشور و ابهامات موجود در قالب کدام گزاره قابل ارزیابی است؟

از میان پاسخ‌دهندگان ۶۱.۵ درصد اعتقاد دارند باتوجه به واقعیت‏های مرتبط با توزیع قدرت و گذار جهانی و ظرفیت‏های بالقوه دو طرف، همچنین زمینه‏سازی برای کنشگری فعال‏تر اقتصادی، سیاسی و امنیتی ج.ا.ا در نظام بین‏الملل مثبت ارزیابی می‌شود.

نگاه شما نسبت به سند جامع همکاری ایران و چین علیرغم برخی چالش‌ها در روابط دو کشور و ابهامات موجود در قالب کدام گزاره قابل ارزیابی است؟

 مشروح یافته های این نظرسنجی به زودی از سوی موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران منتشر خواهد شد.