تهدیدات امنیت ملی (شناخت و روش)چاپ نخست: اسفند ماه ۱۳۸۶
شابک:۲ ـ ۰۷۷ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸
قیمت: ۳۰۰۰ تومان
 
 
تهدیدات امنیت ملی (شناخت و روش)

مطالعه تهدیدات در امنیت ملی یکی از مهم‌ترین و بنیانی‌ترین موضوعات مطالعات راهبردی در امنیت ملی هر کشوری می‌باشد. در این چارچوب شناخت و فهم تهدیدات به علت ادراک متفاوت از آن در جامعه راهبردی کشورها و همچنین روش‌های مطالعه، تحلیل، ارزیابی و سنجش تهدیدات از اهمیت فراوانی برخوردار است.

مؤسسه تهران با طراحی و سپس تکمیل پروژه شناخت و روش در تهدیدات امنیت ملی گامی بلند در جهت رسیدن به مدل روش‌شناسی تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران برداشته است و امیدوار است که در سال‌‌های آینده بتواند ضمن ارائه الگوی تهدیدات امنیتی بومی، مقدمات لازم را برای تهیه برآورد سالانه تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک فراورده استراتژیک فراهم آورد.