مستند نخستین کنفرانس بین‏ المللی یکجانبه‏ گرایی و حقوق بین الملل