پژوهشنامه مسائل افغانستان

شماره 1: ویژه نامه بازگشت طالبانوضعیت حقوق شهروندی در اداره طالبان در افغانستان /محمدجواد اصغری

بازگشت امارت و بازتولید عقل قبیله‌ای در سیاست / محمد شفق‌خواتی

عمل زنان در سه ساحت «زحمت»، «کار» و «کنش» در آثار خالد حسینی با توجه به نظریه هانا آرنت / رز فضلی

چالش‌های درونی طالبان / محمد اکرم عارفی

حقوق زنان و اقوام، بستر صلح پایدار در افغانستان /محمد عرفانی

علل و عوامل فروپاشی نظام سیاسی و شکست مردم سالاری در افغانستان / محمد قاسم وفایی زاده

چرایی شکست دموکراتیزاسیون در افغانستان /کارپ رادو، محمد سالم ناجی