کتاب آفریقا 1 
 

قاره آفریقا پس از جنگ سرد تاکنون منازعات مسلحانه قومی را در کنار سایر اشکال منازعه به همراه تغییرات قهرآمیز قدرت تجربه کرده است. از این رو این شماره از کتاب آفریقا به منازعات مسلحانه اختصاص یافته است. این کتاب در نظر دارد تا ضمن مطالعه تئوریک و عملی منازعات مسلحانه قومی در آفریقا به علل و ریشه‌یابی این نوع منازعات، آثار و پیامدهای منطقه‌ای و مدیریت منازعات بپردازد. برای این منظور بخش‌های مختلف این کتاب براساس اسناد و حوادث طبقه‌بندی شده و آن‌گاه منازعات مسلحانه قومی در آفریقا در ابعاد و جوانب گوناگون مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.