ششمین پیش نشست کنفرانس سالانه رژیم صهیونیستی پژوهی

تصاویر و انگاره‌های متعارض درباره‌ رژیم صهیونیستیموسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران برگزار می کند:

ششمین پیش نشست کنفرانس سالانه رژیم صهیونیستی پژوهی

تصاویر و انگاره‌های متعارض درباره‌ رژیم صهیونیستی


سخنرانان:
.  کریستین جیمز
.  دکتر محمد شهید مطی