دوازدهمین پیش نشست کنفرانس سالانه رژیم صهیونیستی پژوهی

نقش رسانه‌های رژیم صهیونیستی در بازتولید ایدئولوژی نژادپرستی صهیونیسمموسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران برگزار می کند.

دوازدهمین پیش نشست کنفرانس سالانه رژیم صهیونیستی پژوهی

نقش رسانه‌های رژیم صهیونیستی در بازتولید ایدئولوژی نژادپرستی صهیونیسم

سخنرانان

  • جهانگیر الماسی 
  • محمد حمیدی مقدم
  • محمدرضا شاه حسینی
  • عطا مقدم‌فر