نقش رسانه ها در تصویرسازی و تولید انگاره های متعارض در روابط ایران و افغانستانموسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران برگزار می کند:

نشست تخصصی باعنوان:

          نقش رسانه ها در تصویرسازی     
       و تولیدانگاره های متعارض در 
       روابط ایران و افغانستان

زمان: سه شنبه ۳۱ تیر
      ساعت: ۱۴
محل برگزاری:  موسسه ابرار معاصر تهران