فرهنگ استراتژیکچاپ نخست: مرداد ماه ۱۳۸۶
شابک: ۰ ـ ۰۶۸ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸
قیمت: ۲۲۰۰ تومان
 

 
فرهنگ استراتژیک
 
اصولاً ظهور نقش فرهنگ در امنیت ملی و رفتارهای استراتژیک با فروپاشی شوروی قرین بوده است. هرچند در گذشته به‌ویژه در دوران ماقبل جنگ سرد و اوایل این دوران به فرهنگ به‌عنوان مقوله‌ای تأثیرگذار در رفتارهای استراتژیک توجه شده بود، در دوران جنگ سرد رئالیسم سایه خود را بر تمام مباحث استراتژیک این دوران افکند و به‌خصوص نظریه‌های فرهنگ پایه در تشریح و تحلیل رفتارهای استراتژیک به‌شدت در حاشیه قرار گرفت.

فروپاشی شوروی و ناتوانی رئالیست‌ها در تحلیل و پیش‌بینی این واقعه براساس آموزه‌های خود، باعث تضعیف این نظریه و جان گرفتن مجدد نظریه‌های فرهنگی گردید. تاجایی‌که طرفداران نظریه‌های فرهنگی و همچنین سازه‌انگاران تلاش نمودند تا به تحلیل فروپاشی شوروی و شبیه‌سازی پیش‌بینی آن بپردازند.


آغاز دوران جدید خود شروعی مجدد بر تقویت نظریه‌های فرهنگ پایه بوده است؛ به همین علت مباحث مرتبط با فرهنگ استراتژیک به‌عنوان مقوله‌های مرتبط با مطالعات امنیتی بال و پر گشود و در حال حاضر تلاش دارد که به تبیین، پیش‌بینی و تحلیل رفتارهای استراتژیک یا امنیت پایه بپردازد.


کتاب پیش‌رو، در واقع تلاشی است به منظور آشنا نمودن مخاطبان با مبانی و رویکردهای مختلف در حوزه فرهنگ و امنیت و البته با گرایش فرهنگ استراتژیک.


براین‌اساس سؤال‌های این متن چنین تنظیم شده است که: ۱. تبیین‌ها و نظریه‌های فرهنگی از امنیت کدامند؟ ۲. فرهنگ استراتژیک دارای چه ویژگی‌ها و مختصاتی است؟ ۳. فرهنگ استراتژیک چه مزیت‌ها و قابلیت‌هایی در تحلیل رفتارهای استراتژیک دارد؟ ۴. مشکلات و چالش‌های پیش روی فرهنگ استراتژیک کدام است؟


هدف اصلی این کتاب توجه دادن مخاطبان به رابطه فرهنگ با رفتارهای امنیتی است و مطالعه آن درک ما را درخصوص چرایی برخی رفتارهای امنیتی و استراتژیک بیشتر خواهد کرد و نشان خواهد داد که رفتارهای استراتژیک چگونه تحت تأثیر فرهنگ استراتژیک قرار می‌گیرند.