کتاب آمریکا ۴ (ویژه نومحافظه‌کاران در آمریکا)چاپ نخست: فروردین ماه 138۳

شابک:-

قیمت: ۲۶۰۰ تومان

خرید

 
کتاب آمریکا ۴ (ویژه نومحافظه‌کاران در آمریکا)

نظارت و تدوین: دکتر علی عبدالله خانی
انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب منطقه ای

نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۰۰ میلادی، بیش از آن‌که مبین ورود دوباره جمهوری‌خواهان به عرصه قدرت ‌باشد، نشانگر آغاز دورانی بود که در آن پدیده‌ای با عنوان «نومحافظه‌کاری» در صحنه ایالات متحده فرصت و مجال حضور یافت. هر چند همان‌گونه که در بخش نخست چهارمین جلد از کتاب‌های منطقه‌ای آمریکا عنوان شده برخی از پژوهشگران، تبار این اندیشه را حتی تا جنگ جهانی دوم و پیش از آن ردیابی کرده‌اند. با این حال، آنچه محافظه‌کاران نو را از لایه‌های زیرین سیاست‌گذاری آمریکا به سطح آورد، دو حادثه پایان جنگ سرد و همچنین واقعه یازدهم سپتامبر بود.

کتاب حاضر با هدف ارائه شناختی مناسب‌تر از دیدگاه‌ها و عملکردهای این گروه تدوین شده است. در بخش نخست که خود حاوی یک مقدمه و پنج فصل می‌باشد، نویسنده با اشاره‌ای کوتاه به روند تاریخی شکل‌گیری این ایده، تلاش خود را بر شناخت مروجین شاخص ایده نومحافظه‌کاری در نهادهای سیاسی و نظامی ایالات متحده، معطوف نموده است. توجه به جزئیات عملکرد، سوابق و رفتارهای این افراد از ویژگی‌های درخور اعتنای این بخش از کتاب به شمار می‌آید.


بخش دوم کتاب، با ارائه پنج مقاله تحلیلی تلاش نموده تا بازخورد رفتارها و عملکرد این مکتب فکری را در مقاطع و موقعیت‌های خاص به رشته تحریر درآورد. مقاله نخست این بخش، نگاهی تاریخی به نحوه رشد و نضج ایده محافظه‌کاری در اروپا و خصوصاً انگلستان داشته، سعی در بازیافت نقاط عطف تاریخی اثرگذار بر این نحلة فکری می‌نماید.


مقاله دوم با اشاره‌ای گذرا به خاستگاه فکری نومحافظه‌کاری، به بررسی نحوه تأثیرگذاری افکار لئواشتراوس بر پیروان این مکتب پرداخته، با تحلیل و توصیف شقوق مختلف ایجاد شده در این مکتب فکری، سعی می‌نماید تا شناختی روشن‌تر از تفاوت‌های شاخه‌های مذکور ارائه دهد.


مقاله سوم تلاش می‌نماید با مروری کوتاه بر نظرات نومحافظه‌کاران در مورد اروپا، این دیدگاه‌ها را جمع‌آوری نموده، با دسته‌بندی آنها تفاوت و تعارض عقاید نومحافظه‌کاران در خصوص اروپا را بررسی و نقد نماید.


بررسی «آمیختگی ظهور مقتدرانه مکتب نومحافظه‌کاری در آمریکا» با بحث «مبارزه با تروریسم»، موضوعی است که در مقاله چهارم کتاب حاضر به آن پرداخته شده است. فرض اصلی این مقاله بر آن است که روی کار آمدن نومحافظه‌کاران در صحنه سیاست ایالات متحده باعث شده تا بهانه «مبارزه با تروریسم» به ابزاری کارآمد برای مداخله‌جویی آمریکا و احیای هژمونی آن کشور بر نظام بین‌الملل تبدیل گردد.


در مقاله آخر نویسنده با مستمسک قرار دادن دخالت نظامی آمریکا در عراق، تلاش می‌نماید تا اهداف بلندمدت سیاست خارجی آمریکا و استراتژی این کشور را برای رسیدن به اهداف مذکور مورد بررسی قرار دهد. نگاه غالب در این مقاله نیز بر تحلیل اندیشه‌های نومحافظه‌کاری استوار است.