نهمین پیش نشست کنفرانس سالانه رژیم صهیونیستی پژوهی

معامله قرن و چالش‌های پیش روی رژیم صهیونیستیموسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران برگزار می کند.

نهمین پیش نشست کنفرانس سالانه رژیم صهیونیستی پژوهی

معامله قرن و چالش‌های پیش روی رژیم صهیونیستی


سخنرانان:
.  اسامه حمدان
.  علی دربج