آشنایی با کشورهای اسلامی (۱): جمهوری عربی مصرچاپ نخست: آبان ماه ۱۳۸۳

شابک:۷ ـ ۳۳ ـ ۸۶۸۰ ـ ۹۶۴

قیمت: ۱۴۵۰ تومان

خرید

 
آشنایی با کشورهای اسلامی (۱): جمهوری عربی مصر
 
نظارت و تدوین: محمدهادی فلاح‌زاده
گردآوری: مهدی اسکندریان، قاسم سیمیاریان، سیدجواد موسوی
انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب آشنایی با کشورهای اسلامی
کدبازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: BB00020042211320808
 
امروزه با حصارهایی که ـ خواسته یا ناخواسته ـ در میان امت اسلامی ایجاد گردیده مسلمانان در کشورهای مختلف ساکن شده‌اند و رابطة آنان با یکدیگر، کم و یا قطع شده است.

اکنون اگر بخواهیم روح وحدت را، در ابعاد مختلف فکری و اقتصادی، میان جوامع اسلامی به‌وجود آوریم و اتحادیه‌ای بین‌المللی ـ اسلامی ایجاد کنیم، که بتواند بسیج توده‌ای برضد ناسیونالیسم و مرزهای مصنوعی خودساخته راه بیندازد و زمینه گفتگو میان مذاهب اسلامی را فراهم آورد و کینه‌هایی را که استعمارگران در میان ملل اسلامی ایجاد کرد‌ه‌اند، بزداید و وحدت فکری بر جامعه بزرگ اسلامی حاکم سازد و بدین‌وسیله به سلطه اقتصادی غرب بر کشورهای اسلامی پایان دهد و با بنیة مالی قوی و وحدت فکری، موجب نشر فرهنگ غنی اسلامی در سرتاسر جهان گردند، ضروری است کشورهای اسلامی ابتدا شناختی از امکانات، موقعیت‌ها، نقاط قوت و ضعف، نقاط مشترک، آداب و رسوم، امکانات اقتصادی، نظامی و فرهنگی یکدیگر داشته باشند و آنگاه باب گفتگو میان خود را آغاز کنند. این آرزو گرچه آرزویی است بلند، اما دست‌یافتنی است.


در سفرهایی که به کشورهای اسلامی داشتم و نیز توفیق حضور مکرر در دیار وحی و موسم‌های حج یافته و با مسلمانانی که از سراسر جهان اسلام به این سرزمین مقدس می‌آیند، از نزدیک به گفتگو پرداختم، بیش از پیش به لزوم داشتن اطلاعات کافی از هم‌مسلکان خود واقف شده، به فکر تدوین مجموعه کتاب‌هایی مختصر و تا حدی جامع، در زمینة آشنایی با کشورهای اسلامی افتادم و با طرح موضوع با برخی از نظریه‌پردازان و صاحبان اندیشه و کسانی‌که با مسلمانان دیگر کشورها گفت‌وگو و مراوده دارند و همچنین با برخی از مراکز فرهنگی، همگی بر ضرورت تهیه چنین مجموعه‌ای تأکید ورزیده و تشویق و راهنمایی‌ام نمودند و بعضاً منابعی در اختیارم نهادند.
گفتنی است، به دلیل اهمیت کشور مصر در میان کشورهای اسلامی و خاورمیانة عربی و شمال آفریقا، این کشور، نخستین گزینة ما است.