آزمون ارتقای اثربخشی پژوهشگران و کارکنان موسسه ابرار معاصر تهران


آزمون ارتقای اثربخشی پژوهشگران و کارکنان موسسه ابرار معاصر تهران برگزار شد.


                      

 

 

آزمون ارتقای اثربخشی پژوهشگران و کارکنان موسسه ابرار معاصر تهران بنا به ضرورت افزایش بهره وری نیروی انسانی روز شنبه 5 مردادماه 1398 در موسسه برگزار شد. هدف از برگزاری این آزمون، افزایش هم‌افزایی در راستای کار گروهی، ارتقای درک مشترک از تولید ایده تا اثرگذاری مطلوب سیاستگذارانه و در نهایت نحوه تعیین اولویت‌ها، برنامه‌ها و اهداف میان مدت و بلند مدت موسسه بود. در این آزمون، کارکرد عمومی و اختصاصی موسسه، ارکان استاندارد، و نحوه ارزیابی عملکرد موسسه در دو سطح کارکنان و پژوهشگران مورد توجه قرار گرفت.