پیش نشست دومین کنفرانس یکجانبه‌گرایی و حقوق بین‌الملل با موضوع

یکجانبه‌گرایی و حل و فصل اختلافات بین‌المللیموسسه ابرار معاصر تهران با همکاری بنیاد tillotoma برگزار می‌کند:

پیش نشست کنفرانس یکجانبه‌گرایی و حقوق بین‌الملل با موضوع یکجانبه‌گرایی و حل و فصل اختلافات بین‌المللی