گزارش تصویری نخستین پیش نشست کنفرانس سالانه رژیم صهیونیستی پژوهی با عنوان:

پیامدهای منطقه ای و بین المللی الحاق کرانه باختری