ژئوپلیتیک نظام جهانیچاپ نخست: دی ماه ۱۳۸۷

شابک: 4-101-526-964-978

قیمت: 16000 تومان

خرید

  ژئوپلیتیک نظام جهانی
   
   نویسنده: سائول برنارد کوهن
   مترجم: عباس کاردان
   انتشارات مؤسسه ابرار معاصر تهران،کتاب مرجع
   کدبازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید:  BB00020095802592214
 
«ژئوپلیتیک» اصطلاحی که به‌کرات ازسوی نویسندگان، صاحب‌نظران و سیاست‌گذاران برای تببین، توضیح یا تحلیل مسائل و مشکلات سیاست خارجی کشورها مورد استفاده قرار     می‌گیرد، شیوه‌ای از تحلیل روابط بین‌المللی می‌باشد که خود دارای تاریخ، نظریات و جنبه‌های گوناگون است. بااین‌حال، شاهدیم که چنین کاربردی غالباً ابعاد مذکور را نادیده گرفته و صرفاً نامی از آن برده می‌شود.  دراین‌راستا، «مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران» با توجه به این مشکل و نیز کمبود منابع در حوزه تخصصی «جغرافیای سیاسی» مبادرت به ترجمه کتاب حاضر که نویسنده آن از برجسته‌ترین صاحب‌نظران حوزه ژئوپلیتیک می‌باشد، کرده است.

این کتاب در بررسی خود، تغییرات چشمگیر ایجادشده ازسوی نیروهای ایدئولوژیکی و اقتصادی پس از جنگ سرد را در کانون توجه خود دارد. سائول کوهن این نیروها را در چهارچوب زمینه‌های انسانی و فیزیکی خود مورد توجه قرار داده و تأثیر جغرافیایی آنها را بر سیاست خارجی و روابط بین‌الملل بررسی می‌کند. درواقع وی با تأکید بر تعامل میان زمینه‌های جغرافیایی و نیروهای ایدئولوژیکی و اقتصادی درحال تغییر، در ترسیم یک نقشه ژئوپلیتیکی جدید از جهان موفق عمل کرده است؛ نقشه‌ای با مرزهایی که دیگر انطباقی با خطوط صرف فیزیکی یا سیاسی ندارند. همچنین در کنار توجه به مسئله کلیدی تأثیرگذار بر ثبات جهانی ـ اینکه آیا مناطق خاصی به مناطق مدخل یا نوارهای شکننده تبدیل خواهند شد یا نه ـ به تعریف این مرزها نیز می‌پردازد.

ازسوی‌دیگر، کوهن با نگاهی جهانی به سلسله‌مراتبی از واحدهای ژئوپلیتیکی ـ واحدهای زیرملی، کشورهای ملی و شبه‌کشورها و نیز مناطق ژئوپلیتیکی و حوزه‌های ژئواستراتژیک ـ به بررسی ژئوپلیتیک و توضیح اصطلاحات، ساختار و تئوری‌های این حوزه می‌پردازد. این کتاب علاوه‌بر تمرکز بر روی تجدید ساختار ژئوپلیتیکی مناطق متفاوت جهان، قدرت‌های مهم آن و شبکه‌های جهانی اتصال‌دهنده آنها، به‌دنبال توضیح این مسئله است که چرا برخی مناطق بیش از مناطق دیگر به‌لحاظ استراتژیک اهمیت داشته، برخی دیگر از بُعد ژئواستراتژیک در حاشیه هستند و خاورمیانه همچنان نواری شکننده است.کوهن در کتاب خود عنوان می‌دارد که ظهور ایالات متحده در جایگاه تنها ابرقدرت جهان و فرایند جهانی‌شدن نتوانسته از اهمیت جغرافیا به‌عنوان یک عامل سیاسی و استراتژیک بسیار مهم بکاهد. وی همچنین پس از قرار دادن اساس ساختاری تئوری خود بر ژئوپلیتیک، توسعه واقعیات ژئوپلیتیکی پس از جنگ جهانی دوم را مدنظر قرار می‌دهد و سپس بررسی‌های جداگانه‌ای از هریک از مناطق مهم جهان و همچنین کشورهای مهم و واقعیات ژئوپلیتیکی مختص آنها به‌دست می‌دهد.

درکل می‌توان ویژگی‌های زیر را برای کتاب حاضر متصور شد:
• وارد ساختن تئوری در حوزه عمل در شکلی قابل فهم و جذاب؛
• ارائه الگوها و عناصر ژئوپلیتیکی به‌همراه تصاویر؛
• بهره‌گیری از تحلیل ژئوپلیتیکی برای پیش‌بینی روندهای جهانی و ترسیم نقشه‌ای جدید از جهان؛
• بررسی تکامل این حوزه از آغاز تا به امروز.