آشنایی با اصول و تکنیک های پژوهشگری با تکیه بر هوش مصنوعی وOSINT