نشست بررسی اقدام مشترک

دولت‌های آلمان و بلژیک در نقض کنوانسیون 1961 وین در خصوص بازداشت و محاکمه دیپلمات ایرانیموسسه ابرار معاصر تهران برگزار می‌کند:

نشست بررسی اقدام مشترک دولت‌های آلمان و بلژیک در نقض کنوانسیون 1961 وین در خصوص بازداشت و محاکمه دیپلمات ایرانی