یازدهمین پیش نشست کنفرانس بین‌المللی یکجانبه‌گرایی و حقوق بین‌الملل 

یکجانبه‌گرایی آمریکا و مسئله احیای برجام؛ نگاه روسیدومین کنفرانس بین‌المللی یکچانبه‌گرایی و حقوق بین‌الملل

 

یازدهمین پیش نشست کنفرانس بین‌المللی یکجانبه‌گرایی و حقوق بین‌الملل

 

 

یکجانبه‌گرایی آمریکا و مسئله احیای برجام؛ نگاه روسی

 

سخنرانان:
 

الکساندر ماریازوف
ایوان تیموویف
محمود شوری


دبیر نشست:

زهره خانمحمدی 
 

 

تاریخ برگزاری: دوشنبه 15/ شهریور/1400 (6/ سپتامبر/2021) 


زمان برگزاری: 18-16 به وقت تهران (16:30-14:30 به وقت مسکو) 


این نشست به‌صورت مجازی برگزار خواهد شد. 
 

لینک برگزاری نشست:

 

https://www.skyroom.online/ch/ abrar110/europa