نشست تخصصی

ظرفیت مناطق آزاد در گسترش همکاری‌های ایزان و اوراسیاموسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران با مشارکت دانشگاه گیلان و منطقه آزاد انزلی برگزار کرد: 

نشست تخصصی با عنوان: 
"ظرفیت مناطق آزاد در گسترش همکاری های ایران و اوراسیا" 

پنل های نشست و سخنرانان:
-پنل نخست با مدیریت دکتر محمود شوری(مدیر گروه اوراسیای موسسه ابرار معاصر تهران)
1.فرهاد پرند: رایزن سابق تجاری ایران در روسیه
2.علی بانی: معاون بین الملل دانشگاه گیلان 
3.سید جواد موسویان: مدیر توسعه روابط با روسیه در منطقه آزاد انزلی 
4. زهره خانمحمدی: پژوهشگر موسسه ابرار معاصر تهران 
-پنل دوم با مدیریت دکتر رضا سیمبر (مدیر گروه روابط علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه گیلان)
1.بهرام امیراحمدیان: عضو هیئت علمی دانشکده جهان دانشگاه تهران
2.رضا سیمبر: عضو هیئت علمی و مدیر گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه گیلان
3.جعفر ملکی: مدیر طرح و برنامه منطقه آزاد ارس 
4. مهدی هدایتی شهیدانی: عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان 

زمان و مکان برگزاری: 
22/آبان/98-دانشگاه گیلان