دومین نشست

نقش رسانه ها در تصویرسازی و تولید انگاره های متعارض در روابط ایران و افغانستانموسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران برگزار می کند:

نشست تخصصی باعنوان:

          نقش رسانه ها در تصویرسازی     
       و تولیدانگاره های متعارض در 
       روابط ایران و افغانستان

سخنرانان:

  • غلام جیلانی زواک
  • حسن عابدینی
  • عابد اکبری
  • سمیه مروتی (دبیر نشست)

زمان: سه شنبه 17 فروردین
      ساعت: 16
محل برگزاری:  موسسه ابرار معاصر تهران