هفدهمین پیش نشست کنفرانس سالانه رژیم صهیونیستی

چالش‌های امنیتی رژیم صهیونیستیموسسه ابرار معاصر تهران با همکاری موسسه اندیشه سازان نور تقدیم می‌کند:

هفدهمین پیش نشست کنفرانس سالانه رژیم صهیونیستی پژوهی 

چالش‌های امنیتی رژیم صهیونیستی

سخنرانان 

  • علیرضا سلطانشاهی
  • دکتر مجید صفاتاج
  • دکتر علیرضا عرب