نشست تخصصی با عنوان:

افول جایگاه رهبری آمریکا در جهان معاصر و آیندهموسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران با همکاری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و دانشگاه جامع امام حسین (ع) برگزار می کند. 

نشست تخصصی با عنوان

" افول جایگاه رهبری آمریکا در جهان معاصر و آینده" 

زمان : یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ (۱۲:۴۵-۸:۴۵)

مکان : سالن جلسات موسسه ابرار معاصر تهران