اهدای کتاب به دانشگاه ابن‌سینا افغانستانموسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران در ادامه همکاری های پژوهشی و علمی با مراکز پژوهشی و دانشگاهی افغانستان ۱۷۰ عنوان از کتاب های خود را به دانشگاه ابن سینای افغانستان جهت بهره برداری اساتید و دانشجویان این دانشگاه اهدا کرد.