نشست تخصصی باعنوان

بررسی چالش های پیش روی گسترش روابط ایران و پاکستانموسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرارمعاصر تهران برگزار می کند:

نشست تخصصی باعنوان:

      بررسی چالش های پیش روی 
    گسترش روابط ایران و پاکستان

زمان: چهارشنبه ۱۹ شهریور ۹۹