موافقتنامۀ عمومی امنیت اطلاعات نظامی کره جنوبی و ژاپن؛

2016-2019