هشتمین پیش نشست کنفرانس بین‌المللی یکجانبه‌گرایی و حقوق بین‌الملل 

یکجانبه‌گرایی آمریکا از مداخله‌گرایی تا خروج غیرمسئولانهدومین کنفرانس بین‌المللی یکچانبه‌گرایی و حقوق بین‌الملل

 

دهمین پیش نشست کنفرانس بین‌المللی یکجانبه‌گرایی و حقوق بین‌الملل 

 

یکجانبه‌گرایی آمریکا از مداخله‌گرایی تا خروج غیرمسئولانه

 

 

کارشناسان:

 

محمد محی

هیثم الخزعلی

احمد بروایه

 

دبیر نشست:

حسین آجورلو

 

تاریخ برگزاری: 

شنبه 13 شهریورماه 1400

ساعت: 16:30

 

مکان: موسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران