نظرسنجی عراق

اولویت دولت عراق در سیاست خارجی از منظر شهروندان عراقی یافته های نظرسنجی انجام گرفته توسط موسسه تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران در خرداد ماه سال جاری در مورد اولویت های سیاست خارجی عراق نشان می دهد که از نظر شهروندان این کشور، جمهوری اسلامی ایران کماکان می بایست در اولویت سیاست خارجی عراق باشد.

یافته های این نظر سنجی که از میان 400 شهروند عراقی از قومیت ها و مذاهب مختلف انجام گرفته نشان گر آن است که از نظر 36.26 درصد پاسخ دهندگان، ایران همچنان از بیشترین اهمیت در سیاست خارجی عراق برخوردار است. پس از ایران ایالات متحده با 22.9 درصد اتحادیه اروپا با 16.42 درصد، کشورهای حاشیه خلیج فارس با 16.2 درصد و ترکیه با 8.22 درصد در رتبه های بعد قرار دارند.

ویژگی متمایز این نظر سنجی نسبت به موارد مشابه که توسط موسسات تحقیقاتی و افکار سنجی دیگر صورت گرفته دقت در ساختار جمعیتی کشور عراق می باشد. 62 درصد پاسخ دهندگان به این نظر سنجی از شیعان عراق درمناطق عمدتا شیعه نشین، 26درصد از کردهای عراقی در مناطق شمالی عراق و 12 درصد نیز از میان اهل سنت عرب در مناطق عمدتا سنی نشین عراق بوده است.

ضمن اینکه در این نظر سنجی توجه ویژه ای به گروه های سِنی نیز صورت پذیرفته است. نتایج این نظر سنجی نشان گر آن است که پاسخ دهندگان زیر سی سال تمایل بیشتری به ارتباط با بازیگران جدید در صحنه سیاسی عراق دارند.

 

اولویت بندی بازیگران به تفکیک آرای قومی و مذهبی

کشورها

شیعه عرب

اهل سنت عرب

کرد

میانگین تقریبی

ایالات متحده آمریکا

16%

28%

37%

22/9%

جمهوری اسلامی ایران

42%

18%

31%

36/26%

کشورهای حاشیه خلیج فارس

18%

29%

6%

16/20%

کشورهای اروپایی

16%

13%

19%

16/42%

ترکیه

8%

12%

7%

8/22%

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

تفکیک سنی پاسخ های پرسش شوندگان شیعه عرب

پاسخ دهندگان شیعه عرب

جوانان (زیر سی سال)

بزرگسالان (بالای سی سال)

میانگین تقریبی

ایالات متحده آمریکا

19%

13%

16%

جمهوری اسلامی ایران

35%

49%

42%

کشورهای حاشیه خلیج فارس

20%

16%

18%

کشورهای اروپایی

17%

15%

16%

ترکیه

9%

7%

8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تفکیک سنی پاسخ های پرسش شوندگان اهل سنت عرب

پاسخ دهندگان اهل سنت عرب

جوانان (زیر سی سال)

بزرگسالان (بالای سی سال)

میانگین تقریبی

ایالات متحده آمریکا

27%

29%

28%

جمهوری اسلامی ایران

16%

20%

18%

کشورهای حاشیه خلیج فارس

27%

31%

29%

کشورهای اروپایی

17%

9%

13%

ترکیه

13%

11%

12%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تفکیک سنی پاسخ های پرسش شوندگان کرد

پاسخ دهندگان کرد

جوانان (زیر سی سال)

بزرگسالان (بالای سی سال)

میانگین تقریبی

ایالات متحده آمریکا

38%

36%

37%

جمهوری اسلامی ایران

29%

33%

31%

کشورهای حاشیه خلیج فارس

5%

7%

6%

کشورهای اروپایی

23%

15%

19%

ترکیه

5%

9%

7%