بررسی ساز و کار مالی در روابط تجاری بر پایه پیمان پولی دو یا چندجانبهموسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران با همکاری بسیج اساتید دانشکده نفت تهران برگزار می نماید :


« بررسی ساز و کار مالی در روابط تجاری بر پایه پیمان پولی دو یا چندجانبه »


زمان جلسه: یکم مردادماه ساعت 14:00-16:00
مکان: موسسه مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر تهران