جنگ داخلی در رژیم صهیونیستی؛

بنیادگرایان یهودی در تقابل با ارتش