موانع و چالش‌های توسعه‌ای در آسیای مرکزی و ظهور اسلام‌گرایی افراطی