ماهنامه امنیت بین‌الملل - شماره 33

ویژه‌نامه چالش‌های حکمرانی طالبانسخن مدیر مسئول

عوامل مؤثر بر بازگشت طالبان به قدرت/ محمدموسی جعفری

چالش‌های درون‌سازمانی حکومت‌ جدید طالبان/ محمد شفق‌خواتی

حکومت طالبان و چالش مشروعیت/ محمداسماعیل عمار

ارزیابی انتقادی وضعیت نظام اداری طالبان/ محمدیحیی وقار

حکومت طالبان و چالش‌های امنیتی پیش رو/ محمدقاسم عرفانی

بحران و چالش‌های اقتصادی حکومت طالبان/ عبدالخالق قاسمی

طالبان و چالش‌های فرهنگی ـ اجتماعی/ محمد امین رشادت

امکان و امتناع تحول در مبانی فکری طالبان/ ضامن‌علی حبیبی

رویکردهای منطقه‌ و فرامنطقه ای به قدرت یابی مجدد طالبان/ سردار محمد رحیمی

تأثیر رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بر حکمرانی طالبان/ محمد سالم ناجی

حق‌آبه هیرمند و نگاه طالبان به آن/ بهنام خسروی

دولت فراگیر و چشم‌انداز صلح پایدار در افغانستان/ محمدشریف حیدری