آسیب شناسی روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و الجزایرموسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران تقدیم می‌کند:

 

آسیب شناسی روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و الجزایر
 


سخنرانان:


علی قمشی

رئیس اداره سوم غرب آسیا و شمال آفریقای وزارت امور خارجه


صبری انوشه

کارشناس ارشد مسائل آفریقامجید قربانی فراز

رایزن  سابق  بازرگانی ایران در الجزایر

 


احمد بروایه

پژوهشگر حوزه شمال آفریقا
 

 

دبیر نشست:

نجمیه پور اسمعیلی

کارشناس مسائل آفریقا

 


تاریخ:  سه شنبه 1401/09/1
زمان: 11
مکان سالن همایش های موسسه ابرار معاصر تهران