یازدهمین پیش نشست کنفرانس سالانه رژیم صهیونیستی پژوهی

آینده عادی‌سازی روابط کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با رژیم صهیونیستیموسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران برگزار می کند.

یازدهمین پیش نشست کنفرانس سالانه رژیم صهیونیستی پژوهی

آینده عادی‌سازی روابط کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با رژیم صهیونیستی