اولین همایش بین‌المللی حکمرانی و کشورداری در ایراناولین همایش بین‌المللی حکمرانی و کشورداری در ایران

 

محورهای همایش:

تحولات مفهومی، نظری و تاریخی حکمرانی

حکمرانی امنیت ملی در ایران

حکمرانی اقتصادی و توسعه در ایران

حکمرانی فرهنگی و اجتماعی در ایران

حکمرانی حقوقی و قضایی در ایران

حکمرانی محیط زیست در ایران

 

 

آخرین مهلت ارسال چکیده: 20 آبان 1400

آخرین مهلت ارسال مقاله: 20 دی 1400 

برگزاری همایش: 28 بهمن 1400

 

دبیرخانه همایش: تهران، خیابان مفتح جنوبی، خیابان سمیه، خیابان خاقانی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی، طبقه سوم ساختمان اداری.

 

تلفن: 88311867

 

Email: Irangovernanace1@Khu.ac.ir

Website: Irangovernanace1@Khu.ac.ir