فناوری های نوظهور، ساختار نظم بین الملل و بحران اوکراینپیش نشست یازدهم همایش ملی «نظم بین الملل جدید، بحران اوکراین و جایگاه جمهوری اسلامی ایران»

 

«فناوری های نوظهور، ساختار نظم بین الملل و بحران اوکراین» 

 

سخنرانان:

دکتر راضیه مهرابی کوشکی

دکتر حسین آجورلو 

 

تاریخ:

دوشنبه دهم بهمن ساعت 10 تا 12

 

مکان:

موسسه مطالعات و تحقیقات بین الملل ابرار معاصر تهران