امنیت سایبری

ژئوپولیتیک، ملاحظات حقوقی و الزامات سیاستگذاری


در این کتاب، جنبه‌های قانونی و سیاسی امنیت سایبری بررسی می‌گردد. از این منظر، تلاش می‌شود که درک خواننده از ملاحظات حقوقی و سیاسی افراد، شرکت‌ها، مجریان قانون و نهادهای نظارتی و مدیریت روابط پیچیده بین آنها افزایش یابد. این کتاب با ترسیم مصاحبه‌های انجام‌شده با کارشناسان حوزه‌های مختلف می‌تواند دید جامع‌تری را درباره معضلاتی که قانون‌گذاران، رؤسای شرکت‌ها و رهبران ملی و مجریان قانون با آنها روبه‌رو شده‌اند در اختیار خواننده قرار ‌دهد. این کتاب در قالب جدیدی با استفاده از نگاره‌ها، تهدید مداوم امنیت سایبری علیه مخاطبان مختلف را با هدف کلی تسهیل بحث و انتقال مجدد به حوادث احتمالی واقعی برجسته می‌سازد. به‌این‌ترتیب، سعی می‌شود که در پاسخ به تهدیدهای پیچیده و بیشمار مرتبط با امنیت سایبری، توصیه‌هایی را به بهترین شیوه ارائه دهد. مخاطبان این کتاب کسانی هستند که با موضوعات امنیت سایبری، تروریسم، حقوق بین‌الملل، مطالعات امنیتی و به‌طور کلی، سیاست‌گذاران، متخصصان و مقامات مجریان قانون سروکار دارند.