میزبان شما را در سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران هستیم.

20 تا 30 اردیبهشت 1402 _ مصلی تهران _ شبستان اصلی _ راهرو 22 _ غرفه 7