نقش رسانه ها در تصویرسازی و تولید انگاره های متعارض در روابط ایران و جهان عربموسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران برگزار می‌کند:

 

نقش رسانه ها در تصویرسازی و تولید انگاره های متعارض در روابط ایران و جهان عرب


 

سخنرانان:

د. بسام روبین- اردن

حسین مرتضی- لبنان

ضحی الخالدی- عراق

حسین آجورلو

 

مدیر نشست: فاطمه سیاحی

 

 

زمان: شنبه 1 خرداد 1400

ساعت: 21:00