دهمین پیش نشست کنفرانس بین‌المللی یکجانبه‌گرایی و حقوق بین‌الملل 

یکجانبه‌گرایی و بازیگران غیردولتی



دومین کنفرانس بین‌المللی یکجانبه‌گرایی و حقوق بین‌الملل

 

دهمین پیش نشست کنفرانس بین‌المللی یکجانبه‌گرایی و حقوق بین‌الملل 

 

یکجانبه‌گرایی و بازیگران غیردولتی

 

 

سخنرانان:

عبداللطیف نظری

جاوید حسینی

شیراحمد سعیدی

صابره اعتبار

 

مدیر نشست: سمیه مروتی

 

تاریخ: یکشنبه 14 شهریور 1400

ساعت: 14

 

لینک ورود به نشست:

https://us05web.zoom/j/6741550034?pwd=WWc0aHZzMG14b0oxVINt2o0UUZvZz09