همایش تصویر سازی بین المللی درسیاست خارجی(بایسته ها و چشم انداز یرای جمهوری اسلامی ایران