کتب اروپا 13آسیب‌شناسی و مدیریت روابط جمهوری اسلامی ایران با بریتانیا پس از خروج آمریکا از برجام/ حسین مفیدی اصل
 
الزامات روابط جمهوری اسلامی ایران با فرانسه در سایه خروج آمریکا از برجام/ طاهره مقری مؤذن 

روسیه در عرصه‌های داخلی و خارجی: روندشناسی فرصت ها و تهدیدها/ زهره خانمحمدی

ارزیابی استراتژیک ترکیه در سال 2019/ ولی گل‎محمدی 

نورداستریم 2 و موازنه راهبردی قدرت/ عابد اکبری و طاهره مقری مؤذن 

سیاست اتحادیه اروپا درقبال چین: سناریوهایی برای بقا/ عابد اکبری