گزارش تصویری از یازدهمین پیش نشست کنفرانس سالانه رژیم صهیونیستی پژوهی

آینده عادی سازی روابط کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با رژیم صهیونیستی