تفاهم‌نامه همکاری علمی و پژوهشیتفاهم‌نامه همکاری علمی و پژوهشی میان مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین‌‏المللی ابرار معاصر تهران و مرکز مطالعات آفریقا دانشگاه تربیت مدرس به امضا آقای دکتر عابد اکبری و آقای دکتر سیروس احمدی رسید.

همکاری و مشارکت در زمینه طرح‌های پژوهشی مشترک، برگزاری سخنرانی‌ها، میزگردها و سمینارهای علمی مشترک، تبادل اطلاعات علمی و امکان دسترسی به آنها، برنامه‌ریزی و برگزاری کارگاه‌های مشترک و دیگر همکاری‌های علمی و تخصصی از جمله مفاد این تفاهم است.