نشست تخصصی "انفجار بیروت، پیامدهای منطقه ای و بین المللی"موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران برگزار می کند:

 نشست تخصصی "انفجار بیروت، پیامدهای منطقه ای و بین المللی"  

زمان: چهارشنبه 15 مرداد 99 ساعت 14
مکان: سالن جلسات موسسه ابرار معاصر تهران